GDPR

oddělovač
MENU

Podmínky a poučení o ochraně osobních údajů

Správce osobních údajů:

kWare, s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10, 100 00, IČ: 27071821, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94135

Kontaktní údaj správce osobních údajů:

Email:    
Tel:         +420 295 560 217

Prostřednictvím kontaktních, registračních a dalších webových formulářů budeme zpracovávat tyto nebo některé z těchto osobních údajů: jméno, příjmení, telefon, email, název firmy.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje používáme k těmto účelům:

 • Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • Zasílání obchodních sdělení, newsletterů a k obchodní či předprodejní komunikaci.
 • Zobrazování pouze relevantních reklam podle Vašich zájmů.
 • Provádění analýz a měření s cílem zlepšovat naší prezentaci na internetu.

Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme?

 • Kontaktní, poptávkové formuláře, registrační formuláře na semináře, konference apod., formuláře na stažení brožur a formuláře na žádosti o stažení dema – osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu poptávky, nejdéle po dobu 2 let.
 • Obchodní sdělení na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (rozesílání nabídek, pozvánek a newsletterů maximálně 12x ročně) a k obchodní komunikaci – osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let.
 • Na svých webových stránkách budeme zpracovávat následující soubory cookies s níže uvedenými účely a maximální dobou zpracování:
 • Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze s Vaším výslovným souhlasem, který můžete kdykoli odvolat buď prostřednictvím přijatého obchodního sdělení nebo zasláním požadavku na emailovou adresu  či na adresu sídla společnosti Správce.
 • Na svých webových stránkách budeme zpracovávat následující soubory cookies s níže uvedenými účely a dobou zpracování:
 • Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

– Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

– Microsoft Corporation, sídlem Redmond, One Microsoft Way, WA98052, USA. Osobní údaje jsou zpracovány společností Microsoft Corporation v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement.

Osobní údaje mohou případně zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vaše data jsou v bezpečí, neboť pro jejich zpracování používáme aplikace renomovaných globálních společností. Data jsou uložena a zálohována převážně v cloudových úložištích globálních dodavatelů v regionu EU, případně u dodavatelů, kteří splňují podmínky Data Privacy Shield – bližší informace o skupině těchto dodavatelů a ochraně dat naleznete zde: https://www.privacyshield.gov/. Uložená data jsou zabezpečena šifrováním a v rámci naší společnosti jsou zavedena technicko-organizační opatření pro ochranu osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že dle stávající legislativy máte právo:

 • odvolat svůj souhlas. V případě souborů cookies je možné toto provést změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Webové stránky lze prohlížet a používat i v režimu, který neumožňuje sbírání souborů cookies, resp. údajů o chování návštěvníka webu.
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě    požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,

Conditions and Information on Personal Data Protection

Personal data Controller:

kWare, s.r.o., company address Kubánské náměstí 1391/11 , Prague 10, 100 00, Identification No.: 27071821, Commercial Register Prague, Section C, Insert 94135

Contact data of Controller:

Email: 
Tel: +420 295 560 217

We process through contact, register and other web forms the following personal data: name, surname, telephone number, email and company name.

Why we process your personal data

We use your personal data in order to:

 • Answer your questions sent through our contact form
 • Send you commercial information (newsletters, presale or business communication)
 • Display relevant advertisement according to your interest
 • Carry out surveys and improve our Internet presentation

For how long we store your personal data

 • Personal data of contact forms, inquiry forms, conference register forms, information booklet forms, demo version request forms and other forms will be stored for a time period necessary for complying with the inquiry but maximum for 2 years.
 • Personal data of commercial communication based on your consent such as offers, invitations or newsletters will be stored for 10 years.
 • On our webpages we process the following cookies files with the stated purpose and maximum time period of processing:
 • Personal data processing may be automated or manual.
 • Personal data are processed by Controller but may be also processed for Controller by the following Processors:

– Google Inc., company address 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA who process cookies files in accordance with Privacy Protection Principles accessible on   https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

– Microsoft Corporation, company address Redmond, One Microsoft Way, WA98052, USA who process personal data in compliance with Privacy Protection Principles accessible on https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement.

Personal data might be processed also by other software, service and application providers but currently we have not used them.

Your personal data are safe as we process them with use of reputable global corporation applications. Data are stored and backed up mostly in the cloud storage of the global suppliers in EU regions and in compliance with Data Privacy Shield – more information here: https://www.privacyshield.gov/. Stored data are secured by coding and technical – organisational measures for personal data protection.

Your rights

In accordance with the current legislation you have the right:

 • to withdraw your consent at any time, in case of cookies files you may change setting of your Internet browser,
 • to be provided with types of your personal data we process,
 • to be provided a copy of your personal data undergoing processing,
 • to access your personal data and demand their amending, correcting or blocking,
 • to demand erase of your personal data,
 • to object to data portability,
 • to address Controller in case of processing your personal data in unlawful manners or you have the right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection.